+421 903 908 924   |   info@brainon.org

MUDr. Marek Kollár

Je zakladateľ a CEO brainONu.

Už na gymnáziu pomáhal spolužiakom s prírodovednými predmetmi, keďže sa úspešne zúčastnil krajských a celoslovenských olympiád z biológie. Od druhého ročníka medicíny bol demonštrátor pitevných cvičení na Anatomickom ústave, pričom posledné 2 roky štúdia pracoval ako lektor praktických cvičení pre českú a anglickú paralelku. V 5. ročníku štúdia bol súčasťou tímu, ktorý preložil učebnicu Anatomie krajin těla do angličtiny, Regional Anatomy. Pracoval taktiež v neuroanatomickom laboratóriu profesora Petrovického, známeho českého neuroanatóma.
Od roku 2013 pôsobí ako odborný asistent na Ústave patológie na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej (1. LF UK).

Po ukončení štúdia na 1. LF UK nastúpil na Pracovisko klinickej a transplantačnej patológie v Inštitúte Klinickej a Experimentálnej Medicíny v Prahe. 

Roku 2013 začal postgraduálne štúdium v obore fyziológia a patofyziológia človeka na  1. LF UK. Od roku 2016 je spoluriešiteľom štyroch výzkumných grantov Ministerstva zdravotníctva ČR. Jeho vedecké zameranie sa týka hlavne karcinómov pažeráka, konfokálnej laserovej endomikroskopie,  experimentálnych endoskopických operácií,  nenádorových ochorení obličiek a vaskulopatií.

V rokoch 2018 a 2019 absolvoval mesačné stáže v rámci európskeho projektu REMAP (Renal Molecular Pathologist Network) v Univerzitnej nemocnici v talianskom Bari, na Cypre a v Prahe. Dvakrát sa zúčastnil pracovného workshopu týkajúceho sa konfokálnej laserovej endomikroskopie v Lyone vo Francúzsku.

V rámci klinicko-vedeckej činnosti prednášal na niekoľkých medzinárodných konferenciách – OESO v Monte Carle (2 prednášky), ECP v Belehrade, ERA-EDTA v Prahe, OESO v Ženeve (2 prednášky) a ESGE v Budapešti. Na slovenských a českých konferenciách prednášal celkovo asi štyridsaťkrát. Jeho prednáška na svetovej konferencii OESO 2015 v Monte Carle a taktiež v roku v 2017 v Ženeve bola ocenená ako jedna z najlepších prednášok konferencie a poster na konferencii UEGW vo Viedni bol ocenený ako Poster of Excelence.

Je spoluautorom a autorom anglických a českých článkov publikovaných v zahraničných a česko-slovenských odborných časopisoch.

Medzi jeho hlavné záujmy patrí cestovanie, história, literatúra, lezenie, cyklistika, fotografovanie, turistika, in-line a zimné športy.